Vedtægter og formål

FORMÅL OG VEDTÆGTER

§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er:

At varetage beboernes interesser over for myndighederne samt søge at løse opgaver som beboerne i Birkende har fælles interesse i.

At søge at skabe et sammenhold mellem beboerne i Birkende.

§ 2. MEDLEMMER

Enhver der bor i Birkende eller områder, der hører under Birkende, kan optages som medlem. Borgere der tidligere har boet i Birkende, kan også optages. Personer der deltager på et af vores hold kan ligeledes optages

Bestyrelsen kan desuden optage medlemmer, der skønnes at gavne foreningen.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis kontingent ikke betales rettidigt.

§ 3. KONTINGENT

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Der begyndes med kr. 100 i årlig kontingent pr. husstand.

§ 4. FESTER

Når bestyrelsen finder anledning dertil, kan der holdes sammenkomster.

§ 5. BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, repræsenterer foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen vælger af sin midte med almindeligt stemmeflertal en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Møder afholdes af bestyrelsen, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 4 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen behandler alle spørgsmål, som rejses af medlemmerne.

Bestyrelsen er berettiget til, så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer uden for bestyrelsen til sine møder.

Skulle nogen autoritet ønske foreningens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan afgive svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – har forsæde i bestyrelsesmøderne og i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Han og kasseren på tegner alle indtægts- og udgiftsbilag.

For at et bestyrelsesmøde skal have gyldighed, må i det mindste 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede. Dog skal formand eller næstformand være til stede.

Årsregnskabet, der følger kalenderåret, skal inden hvert års 20. januar afleveres til revisorerne. Disse gennemgår regnskabet med bilag og til stiler inden 8 dage efter regnskabets modtagelse formanden deres antagelser.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen. Kun den kan give, ophæve og forandre lovene,

Den ordinære generalforsamling afholdes årlig inden udgangen af Feb. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde oplysninger om, hvilke sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Enhver generalforsamling skal indvarsles ved bekendtgørelse i den lokale avis eller ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sager, som medlemmer ønsker forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiverende være tilstillet bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der foreslås af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det sidst forløbne år fra 1. januar til 31. december.

2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt valg af 2 revisorer.

4. Eventuelt.

 

På den ordinære generalforsamling afgår de lige år 4 bestyrelsesmedlemmer, og de ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valget gælder for 2 år, og de afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Revisorerne og suppleanter vælges hvert år. De afgående kan genvælges.

Kasserer kan vælges undenfor bestyrelsen.

På generalforsamlingen må ethvert medlem personligt afgive sin stemme, møde ved fuldmagt er ikke tilladt.

 

§ 7. SAGER

Samtlige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning ske, såfremt medlemmerne forlanger det. Til forandring af lovene fordres, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutningen derom tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer, men med samme kvalificerede stemmeflertal.

 

§ 7a. Birkende Lokal Råd

Birkende lokal Råd er forankret i Birkende Borgerforening, rådet består af 5 personer, 2 fra borgerforeningen, 1 fra Birkende Boldklub, 1 fra Birkende Forsamlingshus og 1 fra Byen, som udpeges af de 3 foreninger i fællesskab. Formand og næstformand vælges blandt disse. Birkende lokal Råd har en plads i Kerteminde landsbyråd, denne plads varetages af formanden/næstformanden. Økonomi varetages på en selvstændig konto under borgerforeningen.

 

§ 8. OPLØSNING

Foreningen kan ikke opløses, når mindst 25 medlemmer ønsker, at den skal vedblive at bestå. Opløses foreningen, skal dens midler tilstilles godgørende formål efter bestyrelsens beslutning.

Vedtægterne godkendt på den stiftende general forsamling 28-08-11.

Ændringer vedtaget på generalforsamling 28-02-12.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 2016.

 

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -Tlf: 2425 1479 - Mail: info@birkendeborgerforening.dk - Copyright © All Rights Reserved